UZMANLIK ALANLARIMIZ

Şirketler Hukuku: Yasa değişikliklerine uygun olarak yabancı ve yerli şirket kuruluşları, şirket esas sözleşmelerinin düzenlenmesi, nevi değişikliği, şirket genel kurul ve yönetim kurulu karar çalışmaları ve şirket birleşmeleri başta olmak üzere her çeşit şirkete ilişkin danışmanlık ve avukatlık hizmetleri,

Dış Ticaret Hukuku: Serbest bölgelerde şirket kuruluşları, faaliyet ruhsatı temini ve serbest bölgeler ile gümrük mevzuatı başta olmak üzere uluslararası ticarete ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri.

Sözleşmeler Hukuku: Ulusal ve uluslararası alanda şahıslar veya şirketler için her çeşit sözleşmenin düzenlenmesi, âkit taraflarca hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek sözleşmelerin revize edilmesi ve uygunluk raporu verilmesi hizmetleri, Franchise sözleşmelerinin düzenlenmesi, marka tescil işlemleri, marka hakkının korunması ve haksız rekabet konularında danışmanlık hizmetleri,

Tahkim Hukuku: Taraflar arasındaki ticari uyuşmazlıkların hakem aracılığıyla çözümlenmesine yönelik tahkim sürecindeki avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Alp&Aydın Hukuk Bürosu, tecrübesi ve her biri kendi alanında uzman avukat ve danışmanlardan oluşan dinamik kadrosuyla Kişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği konusunda etkin bir şekilde hizmet vermektedir.

Bu konudaki hizmetlerimiz, şirketlerin sorumluluklarının neler olduğu, veri sahibinin hakları, cezalar ve olası davalar, alınacak idari, teknik ve hukuki tedbirler, şirketin uyum sürecindeki planlaması, analizi ve analiz sonucuna göre yapılması gerekenlerin belirlenerek sürecin bir bütün halde yönetilmesidir.

Konkordato Davaları ve Danışmanlığı: İşinde yetkin mali müşavirlerle ortak bir çalışma yürüterek şirketin/şahsın mali analizlerinin oluşturulması, mali tablolar üzerinde inceleme yapılarak şirketin veya şahsın konkordato kurumuna uygunluğunun değerlendirilmesi; konkordato kurumuna başvuruların yapılması; çözüm ortaklığı sunulan müvekkillerle birlikte gerek geçici mühlet gerek kesin mühlet gerekse konkordatonun tasdiki aşamasında sürecin hukuki ve mali her aşamasının takibinin gerçekleştirilmesi,  geçici mühlet ve kesin mühlet süreçlerinde alacaklılarla yapılacak olan müzakerelerde müvekkillere nezaret edilmesi, süreç içerisinde atanacak olan hükümet komiserleri ile her türlü iş ve işlemin takibinin gerçekleştirilmesi, komiserlere sunulacak belgelerin temini ve hazırlanması, komiser toplantıları, müdahiller (alacaklılar) ile yapılacak olan görüşmelerin gerçekleştirilmesi, müvekkil aleyhine açılan icra takip dosyalarında yapılacak işlemlerin takibi, icra takip hukukuna ilişkin icra mahkemesi davalarının takibi gibi diğer tüm hukuki ve mali sorunların takip ve çözümüne ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

01.01.2018 tarihinden itibaren İş Hukuku Uyuşmazlıklarında (Hizmet tespitleri ve İş kazaları hariç olmak üzere) 01.01.2019 tarihinden itibaren ise Ticari Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk zorunlu hale gelmiş olup, Hukuk Büromuzda gerek Arabulucu olarak gerek se Arabuluculuk Sürecinde etkin taraf vekilliği yapılması hizmetleri verilmektedir.

İş Hukuku: Her türlü iş davalarının takibi, iş ve ikale sözleşmelerinin düzenlenmesi, kıdem ve ihbar tazminatı başta olmak üzere tüm işçi alacaklarının hesaplanarak personel ilişik kesme işlemleri, iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili danışmanlık hizmetleri,

Aile Hukuku: Boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, tanıma tenfiz, katkı payı başta olmak üzere Aile Mahkemelerinde görülen tüm davalar,

Turizm Hukuku: Turizm sektör sorunlarının çözümü için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri, otel kiralama ve alım-satım işlemlerinde sözleşme hazırlanması ve otelin tapu takyidatları dâhil olmak üzere kiralama ve alım-satıma uygunluk araştırmasının yapılması danışmanlık hizmetleri,

Miras Hukuku: Türkiye'de veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın her türlü miras davalarında avukatlık hizmeti ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de kendilerine miras kalan taşınmazlarının araştırılarak tespiti ve detaylı raporlanması hizmetleri,

Gayrimenkul Hukuku: Ortaklığın giderilmesi davaları, ecrimisil ve müdahalenin men’i davaları, kira alacağı ve tahliye davaları ve gayrimenkul alım satım danışmanlığı,

İcra ve İflas Hukuku: Şahıs veya şirketlerin her türlü alacakları için icra takiplerinin açılarak yürütülmesi, iflas ve iflas erteleme davaları,

Kamu Hukuku: Şahıs veya şirketlerin her türlü vergi davaları ile iptal ve tam yargı davaları.