Kira Bedelini Ödemeyen Kiracının Taşınmazdan Tahliyesi

Türkiye’de taşınmazı bulunan vatandaşlarımızın, en çok karşılaştıkları sorun, taşınmazların tahliyesi; özellikle kiracının kira bedelini ödemeyerek sözleşmeye aykırı davranması halinde, kira sözleşmesinin sona erdirilmesi ve kiracının taşınmazı boşaltması sorunudur. Bu makalemizde, Türk Hukukuna göre, kiracının kira bedelini ödememesi durumunda kira sözleşmesinin dava yoluyla veya yazılı ihtarla verilecek süreyle sona erdirilmesi ve kiracının taşınmazdan tahliyesi için izlenecek hukuki yol kısaca ele alınacaktır.  Türk Hukukunda, kiracının kira sözleşmesine aykırı davranarak kira bedellerini ödememesi halinde kira sözleşmesinin dava yoluyla sona erdirilmesi, Türk Borçlar Kanunu’nun “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” başlıklı kısmında 352/2. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre, kiraya veren, kiracının kira bedelini ödemediği için, kira sözleşmesi bir yıldan kısa süreli ise kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde, kiracıya yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunmuş ise, kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay için açacağı dava ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesi ve kiracının taşınmazdan tahliyesini isteyebilir. 

Bunun yanı sıra yine Türk Borçlar Kanunu md.315 uyarınca, kiracı, kira bedelini veya aidat gibi yan giderleri zamanında ödemediği takdirde, kiraya veren, kiracıya yazılı bir ihtar göndererek bu ihtarla kiracıya borcunu ödemesi için en az 30 günlük bir süre verebilir. Kiracı bu sürede de borcunu ödemez ise kiraya veren sözleşmeyi fesih edip açacağı davada kiracının taşınmazdan tahliyesini talep edebilir. Yasanın bu maddesinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sadece kira bedelinin değil; yan giderlerin ödenmemesi halinin de tahliye sebebi olabilmesidir. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu ile getirilen bu yenilik sayesinde artık aidatları ödemeyen kiracılar için de tahliye talep edilebilecektir. Buraya kadar anlatmış olduğumuz her iki dava da sulh hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Kiracının taşınmazdan tahliyesine ilişkin bir başka yol ise İcra İflas Kanunu uyarınca kiracı aleyhine taşınmazın tahliyesine ve kira borcuna ilişkin icra takibi başlatmaktır. İcra takip talebinde kiracı tarafından ödenmeyen kira bedellerine ilişkin bir ödeme emri hazırlanır ve borcun ödenmesi için borçlu kiracıya 30 günlük süre verilir. Borçlu-kiracı, kendisine ödeme emri tebliğ edilen tarihten itibaren 7 gün içerisinde bu borca itirazda bulunmazsa, kira alacağı kesinleşir ve kira alacağının tahsili için icra haciz işlemleri başlatılır. Ancak tahliye istenebilmesi için verilen 30 günlük sürede kiracının kira borcunu ödememiş olması gerekmektedir. Verilen bu sürede kiracı borcunu ödemezse icra mahkemesinden taşınmazın tahliyesi talep edilir. Sonuç olarak, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemesi halinde kiraya veren tarafından başvurulabilecek üç ayrı yasa yolu bulunmakta olup olayın niteliği ve şartlara göre hangi yol en kısa zamanda çözüme götürecekse şüphesiz o yol tercih edilmelidir. Bu nedenle de Türkiye’de kiraya verdikleri taşınmazları bulunan vatandaşlarımıza tavsiyemiz, kısa sürede sonuca ulaşabilmek için tahliye sebeplerini ve izlenecek yolu doğru belirlemeleri ve muhakkak Türkiye’de konusunda uzman bir avukattan destek almalarıdır.